top of page

תביעת ביטוח תאונות אישיות

למשרדנו ניסיון רב בניהול, ייצוג וטיפול בתביעות ביטוח תאונות אישיות.

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח שניתן לרכוש באופן פרטי מחברת ביטוח. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים החוק מחייב לבטח חלק מהציבור בפוליסת ביטוח תאונת אישיות (כגון תלמידי גן ובית ספר/ ספורטאים באגודות ספורט / מתאמנים בחדר כושר / מועדוני צלילה ועוד).

מטרתה של פוליסת תאונות אישיות וההרחבות שבה, הינה להבטיח פיצוי כספי למבוטח במקרה של תאונה אשר גרמה לנכות, כוויות, שברים, אשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה או חלילה למוות, בכפוף לחריגים המפורטים בפוליסה.

נציין כי ההגדרה ל"תאונה" משתנה מפוליסת אחת לפוליסה אחרת, אך במרבית הפוליסות הכוונה היא לאירוע פיזי, פתאומי, גלוי לעין, חיצוני לגופו של הנפגע (כגון נפילה במדרגות ולא כתוצאה ממצב גופני לקוי של המבוטח) , הגורם לנזק גופני.

היתרון המשמעותי של ביטוח תאונות אישיות הוא שהפיצוי מוענק למבוטח ללא קשר לשאלה של רשלנות או אחריות לתאונה והוא נקבע אך ורק לפי שיעור הנזק שנגרם למבוטח כתוצאה מהתאונה. לדוגמא: בפוליסה המכסה נכות מלאה מתאונה בשווי 500,000 ₪, יהיה זכאי אדם שנפגע בתאונה ונותרה לו נכות חלקית בשיעור 10%, לפיצוי בסך של 50,000 ₪.

כמו כן, במרבית הפוליסות הפיצוי הניתן לא מנוכה משום פיצוי אחר אשר עשוי המבוטח להיות זכאי לו בעקבות התאונה, כגון מביטוח לאומי ו/או בתביעת נזיקין (רשלנות או תאונת דרכים).

למרות האמור לעיל, במקרים רבים חברות הביטוח מערימות קשיים והמבוטחים נתקלים, דווקא במועד בו הם זקוקים לתגמולי הביטוח, בניסיונות של התחמקות מתשלום, בניסיונות להקטנת תשלום הפיצוי לו זכאי המבוטח ואף במקרים מסוימים -  בסירוב מוחלט לשלם.

כך למשל:

  • ישנם מקרים בהם חברות הביטוח מפצות מבוטחים לפי שיעור נכות נמוך באופן משמעותי מאשר הנכות שנותרה להם בפועל כתוצאה מהתאונה.

  • ישנם מקרים בהם חברות הביטוח מסרבות לפצות מבוטחים בטענה כי לא נותרה להם נכות כתוצאה מהתאונה, כאשר בפועל קיימת נכות צמיתה אשר מזכה בפיצוי בהתאם לפוליסה.

  • ישנם מקרים בהם חברות הביטוח דוחות את תביעת המבוטחים בטענה כי לא ארע אירוע "תאונה" כהגדרתה בפוליסת הביטוח.

כתוצאה מכך, מתוך לחץ ולא פעם מתוך חוסר ידע, מבוטחים רבים מוותרים על זכויותיהם הקבועות בפוליסות הביטוח, מקבלים את עמדת חברת הביטוח ומפסידים סכומי כסף גדולים אשר הם זכאים להם.

טיפול באמצעות עורך דין:

תביעות פוליסות תאונות אישיות עשויות להיות מורכבות. ככל ונפגעתם בתאונה ואתם מבוטחים בפוליסת תאונות אישיות, אנו ממליצים לכם בטרם פנייתכם לחברת הביטוח, לפנות לעו"ד העוסק בתחום הביטוח על מנת שיבחן האם אירוע התאונה עונה על ההגדרה של ׳תאונה׳ בפוליסה, אם שיעור הנזק שנגרם לכם אכן מזכה בפיצוי (ובמקרה הצורך ידאג כי תצטיידו בחוות דעת רפואית מתאימה אשר תעריך את נכותכם כתוצאה מהתאונה) וכן על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מול חברת הביטוח, על כל הליכי התביעה והערעורים הכלולים בו (לרבות בבתי המשפט), לצורך מימוש מלוא הזכויות המגיעות לכם מכוח פוליסת הביטוח.

bottom of page