top of page

גמלת ניידות

למשרדנו ניסיון רב בניהול, ייצוג וטיפול בתביעות לקבלת גמלת ניידות.

גמלת ניידות הינה קצבה חודשית המשולמת למוגבל בניידות עבור הוצאות הניידות שלו, בין שיש ברשותו ובבעלותו רכב ובין שאין. 

מוגבל ניידות הינו תושב ישראל הנמצא בישראל ואשר עונה על 2 התנאים הבאים:

 

 • מלאו לו 3 שנים והוא עדיין לא הגיע לגיל הפרישה (גיל הפרישה לעניין הזכאות לגמלת ניידות זהה לגברים ולנשים). יש לציין כי במקרים מסוימים הזכאות לגמלת ניידות יכולה להינתן גם לפני גיל 3 וגם לאחר גיל הפרישה. 

 • ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים בגפיים התחתונות, לפי רשימת ליקויים סגורה (כפי שמופיעה בהסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי).

 

רק מי שעונה על 2 התנאים הנ"ל והוגדר "מוגבל בניידות", יכול להגיש תביעה להטבות בניידות למוסד לביטוח לאומי.

 

הזכאות לקבלת גמלת ניידות, משתנה אם המוגבל בניידות הינו בעל רכב או לא:

 

תנאי זכאות למי שיש בבעלותו וברשותו רכב (בעל רכב):

התנאים לקבלת גמלת ניידות, למי שיש בבעלותו וברשותו רכב, או למי שעומד לרכוש רכב (ההטבות ניתנות לאחר רכישת הרכב), הינם:

 • למי שיש רישיון נהיגה בתוקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו לפחות 40% מוגבלות בניידות.

 • למי שאין רישיון נהיגה בתוקף – ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו לפחות 60% מוגבלות בניידות, ויש לו "מורשה נהיגה" שמסיע אותו ברכב.

 

"מורשה נהיגה" ייחשב מי שיש לו רישיון נהיגה בר-תוקף, שהורשה על ידי המוסד לביטוח לאומי לנהוג ברכבו של המוגבל בניידות, והוא קרוב משפחה או מטפל - הגר עם המוגבל בניידות באותו בניין או בבניין סמוך, שהמרחק בינו לבית המוגבל בניידות אינו עולה על 1500 מטר בקו אווירי, או שהמרחק גדול יותר, אם אלה הבניינים הקרובים ביותר זה לזה באותו תחום יישוב.

יצוין כי מוגבלים בניידות בעלי רכב שמשתכרים (מי שהכנסותיהם מעבודה עולה על 25% מהסכום הבסיסי לחישוב קצבאות), שהמרחק מביתם למקום עבודתם וחזרה הוא 40 ק"מ לפחות, זכאים לתוספת לקצבת הניידות, בתנאי שעבדו לפחות שישה חודשים רצופים לפני הגשת הבקשה לקצבה, והם נוסעים ברכבם באופן קבוע למקום העבודה.

בנוסף יש לציין כי הביטוח הלאומי מאשר הטבות כ"בעל רכב" לשני אחים או יותר, שלכל אחד מהם נקבעו לפחות 80% מוגבלות בניידות, והם מתגוררים באותה הדירה, גם אם עדיין לא מלאו להם 3 שנים.

תנאי זכאות למי שאין בבעלותו וברשותו רכב (חסר רכב):

קצבת ניידות למי שאין בבעלותו וברשותו רכב (חסר רכב) מיועדת להשתתפות בהוצאות הניידות (כגון נסיעות בתחבורה ציבורית ובשירותי הסעות), על מנת להגשים את השתלבותו של המוגבל בניידות חברתית וקהילתית וכן על מנת שינהל חיים עצמאיים.

בתנאים מסוימים משולמת הקצבה גם לחסר רכב שיש ברשותו ובבעלותו רכב, אך הרכב מושבת.

חסר רכב או בעל רכב שרכבו מושבת, כאמור, יהיה זכאי לקצבה לחסר רכב אם הוא עונה על כל התנאים באחד מהמצבים הבאים:

   מצב א':

 • מלאו לו 18 שנים.

 • ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו לפחות 80% מוגבלות בניידות.

 • הוא משתכר והכנסתו עולה על מינימום מסוים והוא איננו עונה על הגדרת "נכה" לפי חוק הביטוח הלאומי.

      או

   מצב ב':

 • מלאו לו 18 שנים.

 • הוא מקבל קצבה לשירותים מיוחדים.

 • ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 100% מוגבלות בניידות, או שהועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

      או

   מצב ג':

 • הוא מקבל קצבה לילד נכה.

 • ועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו לפחות 80% מוגבלות בניידות, או שהועדה הרפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

      או

   מצב ד':

 • הוא בוגר שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו 100% מוגבלות בניידות, או קטין שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו לפחות 80% מוגבלות בניידות, או מוגבל בניידות שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.

 • הוא שוהה במוסד ויוצא ממנו ברכב מנועי לפחות שש פעמים בחודש למטרות עבודה, לימודים, פעילות חברתית, שיקום או התנדבות, ואין גוף הנושא בהוצאות יציאותיו אלה מהמוסד.

 • הוא זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים או לקצבה לילד נכה, אך איננו מקבל אותה בשל העובדה שהוא שוהה במוסד.

 

טיפול באמצעות עורך דין:

תנאי הזכאות לקצבת ניידות הם מורכבים וסבוכים, וכך גם ההליך שיש לנקוט על מנת לקבל בפועל את הקצבה. בטרם תפנו בבקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין העוסק בתחום זה, על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מרבית מול הועדה הרפואית של משרד הבריאות, על כל ההליך והערעורים (ככל וידרשו) וכן מול המוסד לביטוח לאומי לצורך תביעה להטבות המגיעות לכם על פי הסכם הניידות, על מנת שתקבלו את מלוא הזכויות המגיעות לכם.

bottom of page