top of page

דמי תאונה (תאונה שאינה מעבודה)

אנשים רבים לא מודעים לכך, אך כאשר התרחשה למבוטח בביטוח לאומי (עובד שכיר / עובד עצמאי / מי שאינו עובד / עקרת בית) תאונה אישית  שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים, הוא עשוי להיות זכאי לתשלום דמי תאונה.

תאונה אישית הינה תאונה שיכולה להתרחש בבית, בחופשה (גם מחוץ לישראל) או בשעות הפנאי.

במידה וארעה למבוטח תאונה אישית אשר כתוצאה ממנה הוא איבד את כושרו לתפקד, ישלם המוסד לביטוח לאומי למבוטח קצבת דמי פגיעה.

דמי התאונה ישולמו לתקופה של עד 90 יום, ובלבד שהמבוטח עומד בכל תנאי הזכאות הבאים:

  1. המבוטח הוא תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה (גברים- 67 שנים ונשים-  62 שנים).

  2. המבוטח פנה לבדיקה רפואית תוך 72 שעות ממועד התאונה.

  3. המבוטח אינו זכאי לתשלום מגורם אחר (למשל דמי מחלה ממעסיק, תשלום לפי הסכם עבודה או הסכם קיבוצי, תשלום לפי תקנון של קופת גמל של קרן ביטוח או של קרן פנסיה).

  4. התאונה אינה תאונת עבודה או תאונת דרכים.

  5. התאונה ארעה למבוטח בישראל או בחוץ לארץ והוא אינו מסוגל לתפקד בעקבות התאונה, כאשר רמת התפקוד נבדקת בהתאם למצבו התעסוקתי של המבוטח, כדלקמן:

  • עובד שכיר: אם הוא לא מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת ובלבד כי לא נותרו לו ימי מחלה לניצול ממקום עבודתו.

  • עובד עצמאי: אם הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.

  • מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי: אם הוא מאושפז בבית חולים או מרותק לביתו.

  • עקרת בית: אם היא אינה מסוגלת לעבוד בעבודות משק הבית.

 

נדגיש כי את התביעה לדמי תאונה צריך המבוטח להגיש בתוך 90 יום מיום התאונה, אחרת תביעתו עשויה להידחות.

טיפול באמצעות עורך דין:

תביעה לדמי תאונה עשויה להיות מורכבת מאד וקיימות מגבלות רבות על הזכאות לתשלום. בטרם פנייתכם למוסד לביטוח לאומי בתביעה לדמי תאונה, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין העוסק בתחום זה, על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מרבית מול המוסד לביטוח לאומי, על כל הליכי התביעה והערעורים הכלולים בו, לצורך מימוש מלוא זכויותיכם.

bottom of page