top of page

נכות כללית

למשרדנו ניסיון רב בניהול, ייצוג וטיפול בתביעות לנכות כללית מול המוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת קצבת נכות.

הטיפול והייצוג על ידי משרדנו הינו החל משלב הגשת התביעה לנכות כללית ובייצוג מול הועדות הרפואיות (הן לקביעת הנכות הרפואית והן לקביעת אובדן כושר העבודה), ועד, ובמידת הצורך –הגשת ערעורים לבתי הדין לעבודה על החלטותיהן של הועדות הרפואיות ושל המוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכות כללית ניתנת למי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית נפגע או צומצם כושרו להשתכר מעבודה.

על מנת שתביעתו לנכות כללית של אדם תוכר, עליו לעבור 2 שלבים:

שלב ראשון – בדיקה על ידי הועדה הרפואית לנכות כללית.

שלב שני – בדיקה על ידי ועדת אי כושר.

להלן נסביר על כל אחד מהשלבים:

 

בדיקה על ידי הועדה הרפואית לנכות כללית:

בשלב הראשון, התובע לנכות כללית ייבדק על ידי הועדה הרפואית, אשר תפקידה לקבוע את שיעור הנכות הרפואית שלו.

על מנת לעבור את השלב הראשון, על דרגת הנכות הרפואית של התובע לעמוד על לפחות 60%, וזאת כאשר הנכות מורכבת מכמה ליקויים שונים. אפשרות נוספת היא אם דרגת הנכות הרפואית של התובע תעמוד על לפחות 40%, אם באחד מהליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

נציין כי ככל ומדובר בעקרת בית, על דרגת הנכות הרפואית לעמוד על לפחות 50%, וזה גם אם באחד מהליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25%.

 

בדיקה על ידי ועדת אי כושר:

בשלב השני, התובע לנכות כללית ייבדק על ידי ועדת אי כושר, אשר תפקידה לקבוע את דרגת אובדן כושר עבודתו של התובע. ועדת אי כושר מורכבת מרופא מוסמך, עובד שיקום פקיד התביעות.

יודגש כי התובע לנכות כללית יבדק על ידי ועדת אי כושר, רק במידה והוא עבר את סף הנכות הרפואית המינימאלית, במסגרת בדיקתו על ידי הועדה הרפואית לנכות כללית.

על מנת לקבל קצבת נכות כללית, על ועדת אי כושר לקבוע בבדיקתה כי עקב הנכות הרפואית התובע אינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, וכן לקבוע לתובע דרגת אי כושר באחד מהשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74% או 100%.

אם מדובר בעקרת בית, על ועדת אי כושר לקבוע כי היא איבדה 50% לפחות מהכושר שלה לתפקד במשק בית.

ככל שדרגת אי הכושר שתיקבע תהיה גבוהה יותר, כך קצבת הנכות תהיה גבוהה יותר:

  • דרגת אי-כושר של 60%-74% מזכה בקצבה חודשית חלקית.

  • דרגת אי-כושר בשיעור של 75% או 100% מזכות בקצבת נכות מלאה.

 

נציין כי לועדת אי כושר יש סמכות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל ולכל היותר לשנתיים שלאחריהם ישוב ויבדק אי כושרו של התובע.

 

חשוב לציין גם כי קצבת נכות כללית אינה משולמת עבור עצם היותו של אדם נכה, אלא רק אם הוא נכה שאיבד את כושר עבודתו (או עקרת בית שאינה מסוגלת לתפקד כעקרת בית).

טיפול באמצעות עורך דין:

התהליך לתביעת לנכות כללית וקבלת הקצבה אינו פשוט. בנסיבות אלה, אנו ממליצים לכם, בטרם פנייתכם למוסד לביטוח לאומי, לפנות לעורך דין העוסק בתחום הביטוח הלאומי על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מרבית מול המוסד לביטוח לאומי, על כל הליכי התביעה והערעורים הכלולים בו, לצורך מיצוי ומימוש מלוא זכויותיכם הרפואיות.

 

בכך ניתן יהיה להימנע מטעויות אשר עלולות להביא לדחיית תביעתכם ולאיבוד זכויות המגיעות לכם.

bottom of page