top of page

שירותים מיוחדים (שר"מ)

קצבת שירותים מיוחדים (שר"מ), ניתנת לגברים ונשים (מגיל 18 ועד גיל פרישה), המבוטחים בביטוח הלאומי, אשר זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, רחצה, אכילה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. 

נציין כי החל מיום 01/04/14 ועל מנת להרחיב את מעגל הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים, הוכנס שינוי באופן בדיקת הזכאות וכיום הזכאות לקצבה יכולה להינתן גם לאדם אשר זקוק לעזרה רבה בניהול משק הבית, בתחומים כמו הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות והתנהלות מול מוסדות רפואיים וכספיים.  

לאור השינוי שחל באופן בדיקת הזכאות, עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, בין היתר, גם אנשים עם לקות נפשית מסוג סכיזופרניה קשה, עיוורים (בעלי ליקוי ראייה של 90% ומעלה), אנשים עם ליקויים נוירולוגיים קשים (לדוגמה: פרקינסון MS ,AL ,) ואנשים עם פיגור שכלי בינוני וקשה.

בנוסף עשויים להיות זכאים לקצבת שירותים מיוחדים גם מי שהוא אחד מאלה:

  • מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.

  • מי שהושתל בגופו איבר (כליה, כבד, לב, לבלב, ריאה) או מוח עצם מתורם זר, יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים במשך חצי שנה מיום ההשתלה.

  • מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי, יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים במשך שלושה חודשים מיום ההשתלה.

  • חולים אונקולוגיים שמקבלים טיפולים רפואיים קבועים, כדוגמת כימותרפיה והקרנות.

 

יצוין כי מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

שיעורי הקצבה (נכון לשנת 2021):

סכום הקצבה לשירותים מיוחדים משתנה, וזאת בהתאם למידה שבה התובע זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום.

ישנן שלוש רמות זכאות לקצבת שירותים מיוחדים:

  • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת, זכאי לקצבה בשיעור של 50%, בסך 1,427 ש"ח.

  • מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור של 112%, בסך 3,334 ש"ח.

  • מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה, זכאי לקצבה בשיעור של 188%, בסך 5,341 ש"ח.

יצוין כי מקבל קצבה בשיעור 188% הזקוק למכונת הנשמה בכל שעות היממה, זכאי לתוספת בסך 1,850 ש"ח.

טיפול באמצעות עורך דין:

בטרם פנייתכם למוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת שירותים מיוחדים, אנו ממליצים לכם לפנות לעורך דין העוסק בתחום זה, על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מרבית מול המוסד לביטוח לאומי, על כל הליכי התביעה והערעורים הכלולים בו, לצורך קבלת מלוא הזכויות המגיעות לכם.

bottom of page