top of page

נשיכה או תקיפה על ידי כלב

משרדנו מטפל במקרים רבים של תקיפת כלב ו/או נשיכת כלב. למרבה הצער, המדובר במקרים שכיחים.

סעיף 41א לפקודת הנזיקין קובע כי במקרה ונגרם נזק גופני או נפשי לאדם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע, לפצות את הניזוק.

משמעות הדבר הוא שבמצב בו אדם נפגע עקב תקיפת כלב ו/או נשיכת כלב, יש באפשרותו של אותו אדם להגיש תביעה כנגד הבעלים של הכלב על מלוא הנזקים אשר נגרמו לו ובעלי הכלב יהיה חייב בפיצוי הנפגע. ויודגש כי אין צורך להוכיח אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצידו של הבעלים של הכלב.

למעשה - עצם התקיפה של הכלב ו/או הנשיכה על ידו מהווה עילה שמצדיקה תשלומי פיצויים מאת בעלי הכלב לנפגע, על הנזקים שנגרמו לו.

חשוב להדגיש כי גם פגיעות שלא נגרמו באופן ישיר כתוצאה מנשיכה של כלב או מגע עמו (כגון מקרה בו אדם נבהל מתקיפת הכלב, מעד במנוסתו, ונפגע), עשויות לזכות את הנפגע בפיצוי על נזקיו.

אדם אשר נפגע מתקיפה ו/או נשיכת כלב, יהיה זכאי לקבלת פיצוי אם יצליח להוכיח קיומם של שני מרכיבים:

 • קיומו של נזק גופני או נפשי (באמצעות תיעוד רפואי וחוות דעת).

 • להוכיח את עצם קרות אירוע תקיפת הכלב ו/או הנשיכה על ידו (כל זאת כאמור מבלי להיות חייב להוכיח אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצידו של הבעלים של הכלב).

נציין כי ישנם מספר מקרים שבהם אחריותו של הבעלים של הכלב מתבטלת. בסעיף 41ב לפקודת הנזיקין נקבעו 3 מקרים חריגים, בהם הבעלים של הכלב התוקף לא יהיה חייב בפיצוי הניזוק:

 • התגרות של הניזוק בכלב.

 • תקיפת הניזוק את הבעלים של הכלב, את בת זוגו, הורו או ילדיו.

 • הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים.

 

מה קורה במקרה של תקיפה ו/או נשיכה ע"י כלב משוטט?

לעיתים קורה כי תקיפת כלב ו/או נשיכת כלב מתרחשת בשטח ציבורי על ידי כלב משוטט או אף על ידי להקת כלבים משוטטים.

 

במקרה של נשיכה ע"י כלב משוטט בשטח ציבורי, ניתן לתבוע  גם את הרשות המקומית על נזקי התקיפה ו/או הנשיכה של הכלב המשוטט.

יחד עם זאת, במקרה שכזה, יש צורך להוכיח כי הרשות המקומית פעלה ברשלנות, כאשר אפשרה לכלבים לשוטט באופן חופשי בשטחה המוניציפאלי, מבלי לפעול כראוי למניעת התופעה.

אז מה עושים במקרה שהותקפתם על ידי כלב:

 • לקחת את פרטיו המלאים בעל הכלב (שם מלא, ת.ז, כתובת, מס' טלפון).

 • לפנות לקבלת עזרה רפואית בהקדם האפשרי ולהקפיד למסור גרסה ראשונית ומפורטת לגורם הרפואי המטפל.

 • לתעד באמצעות תמונות את מוקדי הנשיכה והפגיעה.

 • לפנות למשטרה והגשת תלונה מסודרת כנגד בעל הכלב.

 • לפנות ללשכת הבריאות באזור המגורים לבדיקת הצורך בקבלת חיסון נגד כלבת וכן לצורך צו להסגרת הכלב הנושך.

 • לפנות לעורך דין העוסק בתחום, לצורך טיפול מקצועי ונכון בשאר שלבי הגשת התביעה, לצורך קבלת הפיצוי המקסימאלי והראוי.

bottom of page