top of page

תביעות כספיות

כאשר אנו מדברים על תביעה כספית, מובן כי נושא זו טומן בחובו אין ספור תתי נושאים אשר לכל אחד ואחד מהם כללים ייחודים משלו וכן חוקים ופסיקה שונה.

 

עורך דין מקצועי, אשר מקבל לידיו סוגיה הדורשת הגשת תביעה כספית ינתח את התנאים הרלוונטיים ובסופו של דבר יתפור מענה מושלם לאירוע שהונח בפניו.

יש לזכור כי הגשת תביעה כספית היא עניין הדורש ידע והכרת עולם המשפט על בוריו. קיימים לא מעט אלמנטים המשפעים על גובה סכום התביעה, ניסוח התביעה והערכאה המשפטית אשר תדון בה.

 

אין להקל ראש בכל הקשור לתביעה כספית שכן מבחינה פרוצדורלית קיימת חשיבות רבה לכתב הטענות המוגש לבית המשפט.

מתי תוגש תביעה כספית:

תביעה כספית תוגש במקרה בו סבור אדם כי פלוני או אלמוני הסבו לו נזק. לעיתים, תביעה תוגש כנגד רשות שלטונית כאשר זו אינה עמדה בסטנדרט המצופה ממנה.

 

יש לזכור כי בכל הגשת תביעה יש לבסס את הקשר הסיבתי בין המעשה של אותו גורם פוגע לבין הנזק שנגרם. כמו כן, יש להוכיח כי נגרם נזק וכן לכמת אותו מספרית.

 

בחלק לא מבוטל מהתביעות (למעט מקרים חריגים כגון לשון הרע או פגיעה בפרטיות) יידרש התובע לצרף חוות דעת מקצועית בדבר אומדן הנזק שאם לא כן לא יוכל לטעון לגביו.

התנהלות נכונה עובר להגשת התביעה - היא המפתח להצלחה. 

 

הגשת תביעה כספית היא מונח בעל גבולות ארוכים השוכנים בו עשרות נושאים שונים. בטרם תוגש התביעה, יש לערוך בירור עמוק ומקיף בדבר הנזק שנגרם, מי אחראי לו ומהו שוויו. מעבר לבירור הנזק יש גם לשים לב לדרישות החוק הרלוונטיות והמסמכים שיש לצרף לכתב התביעה. גובה הנזק ישליך אף על מסלול התביעה שתוגש והערכאה המשפטית שתדון בה.

לרוב, תביעה על סכום כספי של עד לסך של 75,000 ₪ תדון בפני ביהמ"ש השלום במסלול של תביעה בסדר דין מהיר. תביעה עד לסכום של 2.5 מיליון ₪ תדון בפני ביהמ"ש השלום במסלול רגיל, ואילו תביעה בסכום זה או גבוה ממנו תידון בבהמ"ש המחוזי. כמו כן נציין כי תביעה הקשורה למקרקעין, למעט חריגים מסוימים, תידון גם היא בבהמ"ש המחוזי ללא קשר לשוויה.

טיפול באמצעות עורך דין:

תביעה כספית עשויה להיות סבוכה ומורכבת. הגשת תביעה כספית דורשת ידע ובקיאות עמוקה ומקיפה בעולם המשפט. מסיבה זו אנו ממליצים לכם, בטרם הגשת תביעה לבית המשפט, לפנות לעורך דין בעל ניסיון בתחום התביעות הכספיות, עם מלוא הראיות הרלוונטיות שברשותכם, על מנת שידע לאתר עבורכם את המסלול המשפטי הנכון והצודק להגשת התביעה וכן לכוון אתכם לתוצאה הטובה ביותר, תוך מיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם.

bottom of page