top of page

תביעות פוליסת ביטוח

ביטוח תאונות אישיות

 

ביטוח תאונות אישיות הינו ביטוח שניתן לרכוש באופן פרטי מחברת ביטוח. עם זאת, חשוב לדעת כי במקרים מסוימים החוק מחייב לבטח חלק מהציבור בפוליסת ביטוח תאונת אישיות (כגון תלמידי גן ובית ספר/ ספורטאים באגודות ספורט / מתאמנים בחדר כושר / מועדוני צלילה ועוד).

מטרתה של פוליסת תאונות אישיות וההרחבות שבה, הינה להבטיח פיצוי כספי למבוטח במקרה של תאונה אשר גרמה לנכות, כוויות, שברים, אשפוז, סיעוד, אובדן כושר עבודה או חלילה למוות, בכפוף לחריגים המפורטים בפוליסה.

ביטוח תאונות אישיות - נכות מתאונה- נזקי גוף - פוליסת ביטוח - פיצויי כספי - חברת ביטוח - מש
תאונות אישיות תלמידים - ביטוח תאונות אישיות תלמידים - נזקי גוף - פגיעות ילדים - פיצוי - בי

ביטוח תאונות אישיות תלמידים

הורים רבים לא מודעים לכך כי בהתאם לסעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, כל רשות מקומית, מחויבת לבטח את התלמידים אשר לומדים במוסד חינוכי המצוי בתחום שיפוטה, בביטוח תאונות אישיות.

ביטוח זה חל על כל תלמיד הלומד בגן ילדים מגיל 3 ועד לסיום בית הספר התיכון. הביטוח חל בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שהתלמיד נמצא בו, גם כאשר התאונה התרחשה שלא במהלך המסגרת החינוכית, מחוץ לשעות הלימודים, ואף בזמן חופשות התלמידים, בהן בתי הספר וגני הילדים, כלל לא פועלים.

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להעניק למבוטח תשלום כספי במקרה ונבצר ממנו להמשיך לעבוד ולהתפרנס בשל אירוע רפואי שפקד אותו, עקב תאונה או מחלה.

ברוב פוליסות הביטוח נקבע כי המבוטח ייחשב כמי שמצוי באובדן כושר עבודה אם עקב תאונה או מחלה נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות היכולת להמשיך לעבוד במקצוע בו עסק לפני התאונה, או בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו.

ביטוח אובדן כושר עבודה - נזקי גוף - פיצוי - עו"ד עידן אמיגה - עורך דין עידן אמיגה - משרד ע
פנסיית נכות - נזקי גוף - אובדן כושר עבודה - פיצוי - קצבה כספית - עו"ד עידן אמיגה - עורך די

פנסיית נכות

תביעת פנסיית נכות הנה תביעה של עמית נגד קרן הפנסיה בה הוא היה מבוטח בטרם מקרה הביטוח.

 

התביעה נועדה למקרה שבו העמית איבד את כושר עבודתו, באופן מלא או חלקי, עקב מחלה או תאונה, ומטרתה להבטיח לעמית תשלום חודשי קבוע, בהתאם להגדרות תקנון הקרן, וכל עוד הוא מצוי במצב של אובדן כושר עבודה. 

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הינו ביטוח הנרכש על ידי אדם, בין אם באופן פרטי או קבוצתי דרך חברת הביטוח ובין אם באמצעות קופת החולים, למקרה בו חלילה בעקבות מחלה או תאונה הפך אותו אדם מבוטח לסיעודי.

מטרת הפוליסה הינה לסייע כספית על המבוטח, כך שבמקרה והוא הוגדר כסיעודי, יוכל המבוטח להשתמש בתשלום מחברת הביטוח לצורך קבלת העזרה לה הוא זקוק לביצוע פעולות יומיומיות. 

ביטוח סיעודי - ביטוח סיעוד - חברת ביטוח - פיצוי כספי - שיפוי - קצבת סיעוד - תשישות נפש - מ
bottom of page