top of page

תביעות פנסיית נכות

תביעת פנסיית נכות הנה תביעה של עמית נגד קרן הפנסיה בה הוא היה מבוטח בטרם מקרה הביטוח.

 

התביעה נועדה למקרה שבו העמית איבד את כושר עבודתו, באופן מלא או חלקי, עקב מחלה או תאונה, ומטרתה להבטיח לעמית תשלום חודשי קבוע, בהתאם להגדרות תקנון הקרן, וכל עוד הוא מצוי במצב של אובדן כושר עבודה. 

 

במרבית המקרים את התביעה לפנסיית נכות ניתן להגיש במידה והתקיימו כל התנאים הבאים:

  1. העמית איבד כתוצאה ממחלה או תאונה, לפחות 25% מכושר עבודתו.

  2. כתוצאה מהמחלה או התאונה נבצר מהעמית לעבוד בכל עבודה המתאימה לכישוריו, השכלתו וידיעתו וזאת לפחות בתקופה העולה על 90 ימים.

  3. העמית אינו בגיל פרישה.

  4. התבצעה הפרשה לקרן פנסיה פעילה והעובד הינו עמית פעיל בקרן (יצוין כי במקרה של קרן פנסיה לא פעילה הרי שהעובד יחשב כעמית כל עוד לא חלפו חמישה חודשים ממועד ההפקדה האחרונה לקרן).

 

היה והעמית עמד בכל תנאים אלו, הרי שגובה הקצבה המקסימלי לו הוא יהיה זכאי הינו 75 אחוזים מגובה שכרו המבוטח.

 

כך למשך, עמית שאיבד 25% מכושר עבודתו יהיה זכאי לתשלום קצבה חלקי יחסי, בעוד עמית שאיבד לפחות 75% מכושר עבודתו, יהיה זכאי לתשלום הקצבה המקסימאלי. 

 

חשוב לשים לב כי גובה הקצבה יקבע לפי גובה שכר העמית, גילו, גובה ההפרשה לקרן והמסלול שבחר במועד הצטרפותו לחברת הביטוח, וללא קשר לתקופת ותק העמית בקרן הפנסיה.

 

את קצבת פנסיית הנכות ניתן לקבל החל מיום ה- 91 ממועד האירוע המזכה והתשלום יעשה רטרואקטיבית עבור 90 הימים הקודמים. קצבה זו תוענק לעובד כל עוד יוגדר כנכה ועד לגיל הפרישה.

תהליך התביעה לפנסיית נכות:

 

את תהליך מימוש הזכות, ובלשון העם הגשת התביעה, יש להגיש לחברת הביטוח בה לעובד קרן הפנסיה, באמצעות טופס תביעת נכות, המצוי באתר קרן הפנסיה של העמית.

 

לתביעה לקרן הפנסיה יש לצרף כל מסמך רלוונטי אשר יש בו בכדי להעיד על התאונה ו/או המחלה שארעה ואשר כתוצאה ממנה העמית מצוי במצב של אובדן כושר עבודה, כגון מסמכים רפואיים, חופשות מחלה, אישורים מרופא תעסוקתי על שיעור אובדן כושר העבודה ותקופתו, פרוטוקולים מביטוח לאומי וכו'. בנוסף יש לצרף אישורים הנוגעים להיקף המשרה של העמית במקום עבודתו, אישור על ימי מחלה שנוצלו ובמידה והעמית הפסיק לעבוד – גם מכתב המעיד על סיום עבודתו של העמית הכולל את תאריך הפסקת העבודה. 

 

יש לשים לב כי הפירוט הנ"ל הינו חלקי בלבד וכי התנהלות מול חברת הביטוח דורשת ידע מקצועי וניסיון רב כך שלעיתים השמטת פרטים חשובים או מסירת פרטים שאינם רלוונטיים, עלולים להשליך על סיכויי התביעה והצלחתה.

 

לאחר הגשת התביעה לקרן הפנסיה, עוברת התביעה לבדיקה של וועדה רפואית של הקרן, אשר תפקידה לקבוע אם לקבל את תביעתו של העמית או לדחות אותה. במסגרת סמכותה, ועל מנת לקבל החלטה, הוועדה רשאית לזמן את העמית להיבדק על ידה, לבקש מסמכים נוספים או להפנות את העמית לקבלת חוות דעת רופא מומחה.

 

למרבה הצער, במקרים רבים קרן הפנסיה דוחה את תביעות העמיתים מסיבות שונות ובין היתר בטענה כי הם אינם נחשבים כמי שאיבדו את כושר עבודתם או כי הם סבלו ממחלות קודמות בטרם הצטרפותם לקרן הפנסיה.

 

במידה והוועדה הרפואית של הקרן דחתה את התביעה לפנסיית נכות או לא קבעה את דרגת הנכות המתאימה, ניתן לערער על החלטתה בפני ועדת ערעורים.

 

החלטת ועדת הערעורים בנושאים רפואיים היא החלטה סופית, ולא ניתן לערער עליה.

 

על החלטת ועדת הערעורים בנושאים שאינם רפואיים (כגון טענת התיישנות או כי העמית אינו פעיל ולכן אינו זכאי לפנסיית נכות) ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

טיפול באמצעות עורך דין:

 

במידה ואיבדתם את כושר עבודתכם כתוצאה מתאונה/מחלה או חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לפנסיית נכות, אנו ממליצים לכם לפנות לעו"ד העוסק בתחום הביטוח, על מנת שיטפל וייצג אתכם במקצועיות ובאחריות מרבית מול חברות הביטוח, על כל הליכי התביעה והערעורים הכלולים בו, לצורך מימוש מלוא הזכויות המגיעות לכם ובכך למקסם את סיכויי הצלחת התביעה.

bottom of page